بانک سوالات استاندارد

ریاضی 1 (سال اول دبیرستان کلیه رشته ها)
آمار و مدلسازی (سال دوم ریاضی- دوم انسانی و سوم تجربی)
ریاضی ۲  نیمسال اول    نیمسال دوم    سوالات طبقه بندی شده   67 سوال مهم
هندسه ۱ نیمسال اول   نیمسال دوم    سوالات تکمیلی فصل اول

هندسه ۲ سوم ریاضی تا سال ۹۰خرداد ماهشهریور ماهدی ما       
سوالسوالسوالسوال
پاسخ تشریحیپاسخپاسخپاسخ

ریاضی 3 فنی حرفه ای (از سال ۸۵ تا ۹۰)               سوالات طبقه بندی شده فصل 1و2
سوالات مهم فصل ۱ مدرسه ایرانی در مالزی  سوالات تکمیلی فصل اول حسابان
سوالات تکمیلی فصل ا ریاضی 3 تجربی
ریاضی گسسته
هندسه تحلیلی  
حساب دیفرانسیل          نیمسال اول                 نیمسال دوم

 

 

منبع: گروه ریاضی متوسطه استان اردبیل