سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی جبرانی دوم دوره‌ی پیش دانشگاهی

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی جبرانی دوم دوره‌ی پیش دانشگاهی

در سال تحصیلی  ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ 

 

حساب دیفرانسیل و انتگرال (1)  

 

حساب دیفرانسیل و انتگرال (2)