سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس جبر و احتمال

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی سال سوم متوسطه شیوه  سالی واحد (روزانه)

ونیم سالی -  واحدی(بزرگسالان) و داوطلبان آزاد  

 

درنوبت امتحانی (شهریورماه) سال‌تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰

 

درس جبر و احتمال 

 

 

 

لینک دانلود 

 

 منبع: مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش