سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی سال سوم متوسطه

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی سال سوم متوسطه درس جبر و احتمال  و  حسابان در خرداد ماه سال 1391

 

 

 

جبر و احتمال 

 

حسابان

 

منبع: مرکز سنجش آموزش و پرورش