سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی سال سوم خرداد 1391دروس ریاضی

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی سال سوم متوسطه شیوه  سالی واحد (روزانه)

ونیم سالی -  واحدی(بزرگسالان) و داوطلبان آزاد   

 

رشته های نظری و فنی 

 

دروس ریاضی

 

 

 

رشته

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

ادبِیات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

رشته های فنی

3/3/1391

هندسه(۲)

ریاضی(۳)

ریاضی

ریاضی

 ریاضی(۳)

 

منبع: مرکز سنجش آموزش و پرورش