سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس دیفرانسیل در خرداد ماه 139

 

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی سالی واحدی (روزانه)

(خرداد ماه) سال تحصیلی   ۹۱   ۱۳۹۰  درس حساب  دیفرانسیل و انتگرال

 

 

 

 

 

 

حساب دیفرانسیل وانتگرال