معرفی دبیران ریاضی موفق

گروه ریاضی استان درنظر دارد دونفر ازدبیران ریاضی مناطق 24گانه استان رابه عنوان دبیر موفق معرفی نماید

شرایط پیشنهادی

1-      نوآوری وابتکاردرتدریس ریاضی(ارائه نمونه کار) 

2-      میزان محبوبیت ورضایتمندی دانش آموزان از نحوه تدریس 

3-      میزان استفاده ازروش های فعال تدریس  

4-      میزان تسلط وبکارگیری ابزارهاووسایل کمک آموزشی و ICT  

5-      شرکت درفعالیت های علمی(به غیرازتدریس)ازقبیل تالیف کتاب،تولید محتوا،کسب رتبه درمسابقات وجشواره های علمی 

6-      داشتن سابقه طراحی سوال استانی یا کشوری 

از همکاران محترم تقاضا می شود که مستندات فوق جهت معرفی دو نفر از دبیران محترم راحداکثر تا مورخ 14/12/1390 تحویل گروه های آموزشی نمایند.