سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی دروس ریاضی سال سوم متوسطه

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی دروس ریاضی سال سوم متوسطه

شیوه  سالی واحد (روزانه) ونیم سالی -  واحدی(بزرگسالان) و داوطلبان آزاد

رشته های نظری

درنوبت امتحانی نیم سال اول  (دی ماه) سال‌تحصیلی 139۱-13۹۰

حسابان 

هندسه2 

جبر و احتمال 

ریاضی 3 

ریاضی انسانی 

ریاضی 3 فنی

 

 

منبع: مرکز سنجش آموزش و پرورش