دستورالعمل جشنواره روش های فعال تدریس

برای دانلود دستورالعمل جشنواره روش های فعال تدریس برای سال تحصیلی 91-90 روی لینک زیر کلیک نمایید.(فرمهای بازنگری شده داوری پیوست می باشد)  

 

 

 

 

 فایل ضمیمه