جشنواره طراحی سوال برتر

دبیران محترم شرکت کننده در جشنواره طراحی سوال برتر جهت آشنایی با چگونگی طراحی سوال فایل ضمیمه را دانلود نموده و پس از مطالعه نسبت به طراحی سوال و شرکت در جشواره اقدام نمایند .
 

 

 فایل ضمیمه