چند کلیپ آموزشی زیبا

کلیپهای آموزشی تابع نمایی، اثبات قضیه ی فیثاغورس،  مشتق،  احتمال  و دامنه ترکیب دو تابع را در ادامه می توانید دانلود کنید ..... 

 

 

 کلیپ آموزشی تابع نمایی را از اینجا دانلود کنید. 

 

  

کلیپ آموزشی  اثبات قضیه ی فیثاغورس را از اینجا دانلود کنید.   

 

 

 

 کلیپ آموزشی درباره مشتق را از اینجا دانلود کنید.  

 

 

 

 

کلیپ آموزشی درباره احتمال را از اینجا دانلود کنید.  

 

 

  

 از اینجا کلیپ آموزشی در باره دامنه ترکیب دو تابع دانلود کنید.   

 

 

 

منبع: آموزش ریاضیات دبیرستان